Ghi chú: thang 10 điểm là cao nhất. Dấu hoa thị (*) màu đỏ là bắt buộc điền.

Khảo sát sự hài lòng của Khách Hàng về khối đổ
Khách Hàng có thể ghi rõ tên / chức vụ hoặc số xe nếu liên quan đến tài xế vào ô Nhận xét cuối bảng Khảo sát
Khách Hàng có thể ghi rõ tên / chức vụ hoặc số xe nếu liên quan đến tài xế vào ô Nhận xét cuối bảng Khảo sát