Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.  Nhà Thầu: Công ty Cơ khí và Xây dựng Posco E&C VN