Chủ đầu tư: Liên doanh công ty Tiến Phước và Denver Power. Nhà thầu: Fecon South, Hòa Bình