Mô tả công việc Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đang có nợ xấu…

Mô tả công việc Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả; Kiểm soát việc…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nhiệm vụ hằng ngày: Thu thập và xử lí thông tin:…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận yêu cầu mua, khảo sát giá mua và trình…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm khách hàng, quan hệ ngoại giao với các Chủ…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các công việc…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác hoạch định…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chăm sóc và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cũ…

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đảm bảo việc hạch toán kế toán đúng Quy trình minh…